Revízie viazacích a závesných prostriedkov

Revízie viazacích a závesných prostriedkov

Revízie viazacích prostriedkov, zdvíhacích zariadení (odborné prehliadky a skúšky) je povinný každý prevádzkovateľ zabezpečiť v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z., § 9 odst. 1, pism. a) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z.z., § 9, § 13.

Naša spoločnosť vykonáva odborne vyškolenými pracovníkmi

Viazacie prostriedky je možné odborne skontrolovať, opraviť u Vás na prevádzke alebo nám ich môžete priviezť osobne do sídla firmy alebo poslať kurierskou spoločnosťou. Cena odborných prehliadok alebo opravy viazacích prostriedkov je vždy stanovená podľa rozsahu poškodenia, množstva a typu viazacích prostriedkov. Ku každej odbornej prehliadke vystavíme odborný protokol (revíznu správu vydanú revíznym technikom zdvíhacích zariadení). Opravy viazacích a závesných prostriedkov môže vykonávať iba autorizovaná osoba/firma.

Revízie viazacích a závesných prostriedkov

Ca–Prostriedok na viazanie a zavesenia bremena, ktorý nie je trvalou súčasťou zdvíhacieho zariadenia napríklad oceľové lano, reťazový úväzok, textilný úväzok, zdvíhací textilný pás, kruhová textilná slučka.

Intervaly kontrol by mali byť stanovené kompetentnou osobou, pričom sa berie do úvahy aplikácia, prostredie, početnosť používaní a podobné okolnosti. Textilné viazacie prostriedky a ich súčasti sa musia kontrolovať najmenej 1 x za:

Revízie zdvíhacieho príslušenstva na zavesenie alebo uchopenie bremena

Bc – Prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo na uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A skupiny B, a to zariadenie na zavesenie, alebo uchopenie bremena napríklad: magnet, traverza, zvierky, prísavky.

Intervaly kontrol by mali byť stanovené kompetentnou osobou, pričom sa berie do úvahy aplikácia, prostredie, početnosť používaní a podobné okolnosti. Zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena sa musí kontrolovať podľa odporúčania výrobcu, alebo si môžete danú lehotu aj skrátiť.

Revízie reťazových úväzkov, viazacích reťazí podľa EN 818-6

Reťazové úväzky a reťazové závesy, nachádzajú využitie v ťažkých prevádzkach, náročných na odolnosť viazacích prostriedkov. Výnimočná variabilita jednotlivých úväzkov a závesov umožňuje bezpečnú manipuláciu s bremenom a zároveň predlžuje ich životnosť, keď pre poškodený komponent nie je nutné vyradiť celý viazací prostriedok, ale vymení sa len poškodený komponent. Sú oveľa odolnejšie voči nešetrnému zaobchádzaniu v porovnaní s oceľovými lanami alebo textilnými viazacími prostriedkami. Umožňujú viazať bremeno cez ostrú hranu, len je nutná redukcia nosnosti. Všetky komponenty spĺňajú koeficient bezpečnosti 4 a konštrukcia aj prevedenie je v súlade s STN EN 818-4.

Kontrola

Kontrola je vizuálna prehliadka stavu závesu, pri ktorej sa zisťuje zreteľné poškodenie alebo znehodnotenie, ktoré môže ovplyvniť spôsobilosť závesu na použitie. Záves vyraďte z prevádzky a postúpte kompetentnej osobe na podrobné preskúšanie, ak pred použitím zistíte, že:

Podrobné preskúšanie

Podrobné, dôkladné preskúšanie treba vykonávať v intervaloch, ktoré nepresahujú 12 mesiacov. Tento interval môže byť kratší tam, kde sa to považuje za potrebné z pohľadu podmienok používania. Podrobné preskúšanie môže vykonávať len autorizovaná osoba. Pred preskúšaním závesy očistite, aby neboli zaolejované, špinavé a zhrdzavené. Toto sa dá bežne vykonať použitím oceľovej kefy. Môžu sa použiť aj iné metódy za predpokladu, že základný kov zostane neporušený. Metódy, ktorým sa vyvarujte, je použitie kyselín, prehrievanie alebo odoberanie kovu. V náročnejších prevádzkových podmienkach sa odporúča vykonávať periodické prehliadky v kratších časových intervaloch. Periodické prehliadky vykonáva aj firma BOZP Danny Agency s.r.o., Najneskôr po 3 rokoch odporúčame vykonať prehliadku, pri ktorej sa mimo rozsah ročných kontrol vykonáva magnetická fluorescenčná skúška na trhliny poprípade skúšanie skúšobným bremenom. Tieto skúšky vykonáva aj firma BOZP Danny Agency s.r.o., alebo jej autorizované osoby.

Cenník revízií viazacích prostriedkov

Typ viazacieho prostriedku Interval prehliadky Interval skúšky Orientačná cena
Jednozáves reťazový, lanový, textilný do 6 m 1 x do 12 mesiacov 1 x do 3 rokov 8 €
Dvojzáves reťazový, lanový, textilný do 6 m 1 x do 12 mesiacov 1 x do 3 rokov 12 €
Trojzáves reťazový, lanový, textilný do 6 m 1 x do 12 mesiacov 1 x do 3 rokov 16 €
Štvorzáves reťazový, lanový, textilný do 6 m 1 x do 12 mesiacov 1 x do 3 rokov 20 €
Textilný zdvíhací pás oko-oko, nekonečná slučka do 3 m 1 x do 3 mesiacov*

1 x do 6 mesiacov*

3-6 €
Textilný zdvíhací pás oko-oko, nekonečná slučka od 3 m do 6 m 1 x do 3 mesiacov*

1 x do 6 mesiacov*

6-9 €
Textilný zdvíhací pás oko-oko, nekonečná slučka od 6 m do 12 m 1 x do 3 mesiacov*

1 x do 6 mesiacov*

9-15 €

Otočný bod, pevný bod, závesný bod, viazací bod, strmeň do 2 ton

1 x do 12 mesiacov TDV 3 €
Otočný bod, pevný bod, závesný bod, viazací bod, strmeň od 2 do 8 ton 1 x do 12 mesiacov TDV 6 €
Otočný bod, pevný bod, závesný bod, viazací bod, strmeň od 8 ton do 35 ton 1 x do 12 mesiacov TDV 9-25 €
Traverza 1 x do 12 mesiacov TDV 25-50 €
Upínacie čeľuste, zvierky, svorky, kliešte 1 x do 12 mesiacov TDV 25-50 €
Kladkostroj reťazový ručný, pákový 1 x do 12 mesiacov TDV 25-50 €
Magnet bremenový 1 x do 12 mesiacov TDV 25-60 €

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo