Revízie zdvíhacích zariadení

Vykonávame úradné skúšky,odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení, Disponujeme vlastnými záťažami.

Revízie zdvíhacích zariadení (odborné prehliadky a skúšky) je povinný každý prevádzkovateľ zabezpečiť v zmysle zákona  NR SR č.124/2006 Z.z., §9 odst. 1, pism. a) a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., §9, §13. Pri úradných skúškach (každých 10 rokov) s oprávnenou právnickou osobou- TI SR zabezpečujeme (objednanie, organizovanie skúšky, zapožičanie závažia)

1. Prevádzka zdvíhacieho zariadenia

Prevádzkovateľ na zaistenie bezpečnej prevádzky zdvíhacieho zariadenia musí dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov, podmienky určené bezpečnostno technickými požiadavkami a sprievodnou technickou dokumentáciou a zabezpečiť:

 • vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek sprievodnej technickej dokumentácie. Na vykonávanie týchto prehliadok a skúšok musí vytvoriť potrebné podmienky a odstrániť zistené nedostatky,
 • obsluha zdvíhacieho zariadenia musí byť odborne a zdravotne spôsobilá,
 • vedenie prevádzkových dokladov a sprievodnej technickej dokumentácie technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach a skúškach,
 • vedenie evidencie vyhradeného zdvíhacieho zariadenia podľa prílohy č.4 vyhl. 508/2009 Z.z.,
 • vypracovanie prevádzkových predpisov na prevádzku vyhradeného zdvíhacieho zariadenia.

2. Revízie zdvíhacích zariadení (Odborné prehliadky a skúšky)

Revízie zdvíhacích zariadení (odborné prehliadky a skúšky) vykonávame na vyhradených technických zariadeniach– zdvíhacie zariadenia, v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z., § 9 odst. 1, pism. a) a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., § 9, § 13,  

Prehliadkou a skúškou zdvíhacieho zariadenia, ktorými sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia, je:

 • typová skúška
 • úradná skúška
 • opakovaná úradná skúška
 • skúška po oprave
 • skúška po rekonštrukcii
 • odborná prehliadka, odborná skúška alebo iné prehliadky a skúšky v zmysle bezpečnostnotechnických požiadaviek podľa príloh č. 6 a 7. vyhl. 508/2009 Z.z.,

E-shop – viazacieprostriedky.sk

Nájdete tam kompletnú ponuku viazacích, závesných prostriedkov a príslušenstva v najlepších cenách na Slovensku. Textilné viazacie prostriedky, závesné prostriedky v triede oceli 8 a 10, Pevnostné reťaze, pevnostné strmene, plastové reťaze na vymedzenie priestoru a ohraničenie nebezpečenstva a ďalšie.

3. Revízie zdvíhacích zariadení sa vykonávajú

 • počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,
 • pred prvým uvedením do prevádzky po umiestnení na mieste prevádzky s výnimkou prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu,
 • pred opakovaným uvedením do prevádzky :
  • po odstavení dlhšom ako jeden rok,
  • po demontáži a opätovnej montáži,
  • po rekonštrukcii alebo po oprave na technickom zariadení elektrickom, ak bola potrebná zmena istenia,
  • vtedy, ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce,
 • počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostno technickými požiadavkami* alebo v sprievodnej technickej dokumentácii.

* Lehoty odborných prehliadok a skúšok technického / zdvíhacieho / zariadenia sú uvedené vo Vyhláške 508/2009 Z.z., v prílohách č. 6 a 7. a v technickej dokumentácii.

Vykonávame odborné prehliadky  a odborné skúšky na vyhradených technických zdvíhacích zariadeniach v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z., §9 odst. 1, pism. a) a vyhlášky č. 508/2009 Z.z., §9, §13 a  platných noriem STN 27 0142 a TD výrobcu.

4. Skúšobné bremená na prenájom

Naša firma disponuje skúšobnými bremenami s rôznymi hmotnosťami a vlastným dynamometrom.

K odborným skúškam používame aj vlastné viazacie a závesné prostriedky  (oceľové laná, reťaze, nekonečné slučky s nosnosťou do 15 t)

 • Skúšobné bremeno – hmotnosť  5400 kg – 10 ks
 • Skúšobné bremeno – hmotnosť  2300 kg – 2 ks
 • Skúšobné bremeno – oceľový blok hmotnosť  5000 kg – 1 ks
 • Skúšobné bremeno – oceľový blok hmotnosť  1000 kg – 1ks
 • Skúšobné bremeno – oceľový blok hmotnosť  250 kg- 4 ks

Možný prenájom záťaží  a  viazacích a závesných  prostriedkov. Na požiadanie vyhotovíme cenovú ponuku s dopravou alebo bez dopravy.

Zabezpečujeme Úradné skúšky podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z., §12 (každých 10 rokov ) v spolupráci s OPO.

5. Rozsah revízii zdvíhacích zariadení, ktoré vykonávame

Aa – žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5000 kg vrátane trvalej žeriavovej dráhy a dočasnej žeriavovej dráhy výložníkového typu. Napríklad:

 • Vežové žeriavy
 • Mostové žeriavy
 • Portálové žeriavy
 • Konzolové žeriavy
 • Mobilné žeriavy na automobilovom podvozku
 • Nakladacie žeriavy (Hydraulické ruky)
 • Trvalé žeriavové dráhy

Ab – pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom a výškou zdvihu nad 1,5 m

Ba 1 – žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1000 kg do 5000 kg vrátane,

Ba 2 – vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien

Bb – zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie, napríklad ramenový nakladač kontajnerov

Bc – prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo na uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A skupiny B, a to

 1. zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO,
 2. zariadenie na zavesenie, alebo uchopenie bremena napríklad: magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)

Bd – špeciálne zdvíhacie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena a, to:

 1.  zdvíhacie rampy
 2.  zdvíhacie plošiny
 3. stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla
 4. zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je len určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu

Bf – zvislé posuvné brány s motorovým pohonom a výškou zdvihu nad 2,7 m

Ca – prostriedok na viazanie a zavesenia bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou zdvíhacieho zariadenia  napr: oceľové lano, reťaz, zdvíhací textilný pás, kruhová textilná slučka, hák, strmeň,

Cb – technické zariadenie zdvíhacie, ktoré je súčasťou pracovného prostriedku

Cc – technické zariadenie zdvíhacie zostavované jednorazovo, napríklad na montážne účely, na prepravu,

Cd – ostatné technické zariadenia zdvíhacie skupiny B s ľudským pohonom.

E-shop – viazacieprostriedky.sk

Nájdete tam kompletnú ponuku viazacích, závesných prostriedkov a príslušenstva v najlepších cenách na Slovensku. Textilné viazacie prostriedky, závesné prostriedky v triede oceli 8 a 10, Pevnostné reťaze, pevnostné strmene, plastové reťaze na vymedzenie priestoru a ohraničenie nebezpečenstva a ďalšie.

Obchodní partneri

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo