Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV/GDPR  

1. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť BOZP Danny Agency s.r.o., v zmysle § 20 zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov disponuje vypracovaným Bezpečnostným projektom, ktorý je pravidelne aktualizovaný. Vymedzuje rozsah a spôsob bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém a zahŕňa základné zásady spracúvania osobných údajov .

2. Definícia pojmov

Osobný údaj je údaj týkajúci sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Dotknutá osoba je osoba ktorej sa osobný údaj týka.

Prevádzkovateľ je osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; pre účely tohto dokumentu prevádzkovateľom je spoločnosť BOZP Danny Agency s.r.o., ktorá na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby tiež spracováva osobné údaje.

Záujemca o prácu je výlučne fyzická osoba, ktorá zasiela žiadosť o zamestnanie spolu so životopisom, motivačným listom a súhlasom so spracovaním osobných údajov prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej na webovej stránke BOZP Danny Agency s.r.o. v záujme nájsť si pracovnú príležitosť v spoločnosti BOZP Danny Agency s.r.o.

Životopis je zhrnutie osobných údajov o záujemcovi o prácu.

Otázka je dopyt po informáciách smerovaných na spoločnosť BOZP Danny Agency s.r.o. zaslaný prostredníctvom e-mailovej adresy, kontaktného formuláru, telefónneho čísla alebo poštovej adresy. Kontaktné adresy a telefónne čísla sú zverejnené na webovej stránke BOZP Danny Agency s.r.o.

Spracovaním osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, poskytovanie, sprístupňovanie/poskytnutie alebo zverejňovanie.

Poskytovaním osobných údajov je odovzdávanie osobných údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva.

Sprístupňovaním osobných údajov je oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva.

Súhlasom dotknutej osoby je slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Anonymizovanie osobného údaja je úkon, ktorým je osobný údaj upravený do takej podoby, v ktorej ho nemožno priradiť dotknutej osobe, ktorej sa týka.

Blokovanie osobných údajov je dočasné alebo trvalé pozastavenie ich spracúvania, počas ktorého možno vykonať len operácie uložené Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Zásady spracovania a bezpečnosť osobných údajov

Prevádzkovateľ je povinný najmä:

Prevádzkovateľ  je oprávnený spracúvať osobné údaje len so súhlasom dotknutej osoby, ktorý prevádzkovateľ nesmie vynucovať a ani podmieňovať hrozbou  odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby z informačného systému inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe len spolu s písomným dokladom o danom súhlase.

4. Spracovanie osobných údajov

Osobné údaje v životopisoch a iných elektronicky zaslaných otázok

Životopisy ako aj iné otázky obsahujúce osobné údaje, ktoré sa podľa 4§ zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov považujú za osobné údaje sú uložené v spoločnosti BOZP Danny Agency s.r.o., Preto tieto osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred zaslaním /uložením životopisu vyhlasuje, že všetky ňou uvedené osobné údaje sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas spoločnosti BOZP Danny Agency s.r.o., na spracovanie svojich osobných údajov.

Po uplynutí 1 ročného obdobia po zaslaní životopisu, budú údaje uvedené v životopisoch definitívne anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Spracovávanie osobných údajov a evidencia životopisu ako aj iných zaslaných otázok obsahujúce osobné údaje je na základe rozhodnutia dotknutej osoby možné kedykoľvek ukončiť a obnoviť. Na základe písomnej  žiadosti dotknutej osoby je  spoločnosť BOZP Danny Agency s.r.o.,  povinná osobné údaje definitívne vymazať.

Životopisy uložené v spoločnosti BOZP Danny Agency s.r.o.: minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón), najvyššie dosiahnuté vzdelanie, určenie pracovnej oblasti a pracovnej pozície, o ktorú má záujem, požadovaný druh pracovného pomeru, určenie pohlavia (výlučne pre účely štatistického spracovania). Uvedenie ďalších údajov v životopise je na výlučnom rozhodnutí dotknutého záujemcu o prácu; spoločnosť BOZP Danny Agency s.r.o.,  uvedenie ďalších údajov nepožaduje. Spoločnosť BOZP Danny Agency s.r.o., v žiadnom prípade nepožaduje od záujemcu o prácu uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie definovanej v ustanovení § 13 Zákona o ochrane osobných údajov. Dokumenty obsahujúce osobné údaje zaslané spoločnosti BOZP Danny Agency s.r.o., sú uložené na zabezpečených miestach v spoločnosti BOZP Danny Agency s.r.o.,

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

S účinnosťou od 25. mája 2018 sa pri spracúvaní osobných údajov uplatňuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“ alebo „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“). V súlade s článkom 13 a 14 GDPR a § 19 zákona o ochrane osobných údajov je spoločnosť BOZP Danny Agency s.r.o., povinná Vám poskytnúť nasledovné informácie.

1.Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom (čl. 4 bod 6 GDPR a § 5 písm. o) zákona o ochrane osobných údajov) spoločnosť :

BOZP Danny Agency s.r.o., so sídlom Levická 7D, 949 01 Nitra,

IČO 46 409 947 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.30135/N,

Kontaktné údaje: 0911 263 510, e-mail: mrosko@revizievtzz.sk

https://www.revizievtzz.sk

https://www.vzvkurzy.sk

https://www.strojnickekurzy.sk

https://www.zeriavnickekurzy.sk

https:// www.revizievtzz.sk 

2.Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie v online prihláške na kurzy a školenia, ktoré poskytuje BOZP Danny Agency s.r.o., na týchto web stránkach :

https://www.revizievtzz.sk

https://www.vzvkurzy.sk

https://www.strojnickekurzy.sk

https://www.zeriavnickekurzy.sk

Online prihláška cez vyššie uvedené web stránky spoločnosti je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov zákazníkov. Poskytnutie osobných údajov objednávajúcich je zmluvnou požiadavkou, na prihlásenie na kurzy a školenia. Ak objednávajúci neposkytne všetky požadované osobné údaje, môže to mať za následok neuznanie online prihlášky.

Spoločnosť spracúva poskytnuté osobné údaje za účelmi:

1. Spracovanie žiadosti, cenové ponuky a dopyty prostredníctvom webových formulárov cez vyššie uvedené web stránky spoločnosti, e-maili.

Povinné údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefón. Osobné údaje z dopytu, objednávky služby, prípadne cenovej ponuky prostredníctvom kontaktných formulárov (cez vyššie uvedené web stránky spoločnosti) sú spracúvané po dobu ich vybavenia a v zákonnej lehote na vybavenie reklamácie, maximálne však 10 rokov.

2. Spracovanie žiadosti o prijatie na odbornú prípravu na získanie a vydanie preukazu alebo dokladu

Žiadosti o preukaz , osvedčenie alebo doklad podľa zákon č. 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde podľa §16 ods. (3) musí žiadateľ fyzická osoba uviesť svoje meno, priezvisko, dátum  narodenia, adresu trvalého pobytu a činnosť, na ktorú žiada vydať preukaz, osvedčenie alebo doklad. Fyzická osoba k žiadosti priloží k nahliadnutiu doklady, ktorými preukáže splnenie podmienok v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. Ak je to povinné podľa tohto zákona aj doklad o zdravotnej spôsobilosti v súvislosti s vykonávanou činnosťou. Kontaktné údaje žiadateľa: telefón a email a fotografia žiadateľa, sú spracúvané na základe súhlasu žiadateľa po dobu 10 rokov alebo do odvolania súhlasu.

3. Fakturácia a ekonomické náležitosti

Osobné údaje z faktúr za služby, sú spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností (§ 74 ods. 1 zákona o DPH).

3.Právny základ spracúvania osobných údajov

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v súlade s platným a aktuálnym zákonom. Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

Spoločnosť spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak:

  1. účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov alebo ich rozsah ustanovuje priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo tento zákon. Ak zoznam alebo rozsah osobných údajov nie je ustanovený, spoločnosť môže spracúvať osobné údaje len v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného účelu spracúvania pri dodržaní základných povinností podľa § 13 ods. 3 písm. a) až e) i) zákona o ochrane osobných údajov.
  2. Spoločnosť ďalej spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon a to len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný zákon. Spracované osobné údaje možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak zákon o ochrane osobných údajov neustanovuje inak.
  3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby,
  4. sa spracúvajú osobné údaje, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené; ten, kto tvrdí, že spracúva zverejnené osobné údaje, na požiadanie preukáže úradu, že spracúvané osobné údaje boli už zákonne zverejnené,
  5. spoločnosť spracúva osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany pre tieto účely: – zabezpečenie predzmluvných/ zmluvných vzťahov

4.Príjemcovia

Príjemcami sú zamestnanci spoločnosti, ktorí sú s ohľadom na ich pracovné zaradenie a na základe poverenia spoločnosti oprávnení spracúvať osobné údaje.

5.Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie

Spoločnosť neprenáša a nebude Vaše osobné údaje prenášať do tretej krajiny, ani ich nebude prenášať žiadnej medzinárodnej organizácii.

6.Posielanie osobných údajov tretím osobám

Na základe zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom sú osobné údaje poskytované Sprostredkovateľovi: M-tax, s.r.o., IČO 46341552, na účely spracovania fakturácie a účtovníctva.

7.Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitých predpisov. Spoločnosť predpísaným spôsobom zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončila. Spoločnosť zabezpečuje, aby osobné údaje dotknutých osôb boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. V prípade zákonom ustanovenej evidencie o absolvovaní príslušnej výchovnej a vzdelávacej aktivity je táto doba 10 rokov po skončení výchovnej a vzdelávacej aktivity (vedenie záznamových kníh). V prípade osobitnej evidencie vydaných preukazov alebo dokladov je táto doba 20 rokov.

8.Zabezpečenie osobných údajov

Aby boli Vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch. Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného, alebo obchodného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z týchto vzťahov.

Prevádzkovateľ spracúva v súvislosti s vykonávaním služieb BOZP (oboznamovania, školenia, vydávanie preukazov alebo dokladov) aj informácie o zdravotnom stave. Na uchovávanie týchto citlivých údajov prijal prevádzkovateľ špecifické opatrenia na ochranu.

9.Vaše práva ako dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:

V prípade, že sa domnievate, že v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov boli porušené Vaše práva, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. 02/ 323 132 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Spoločnosť je povinná písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

10.Akým spôsobom môžete svoje práva uplatniť

Svoje práva (vrátane práva odvolať súhlas) uplatňujete u prevádzkovateľa – spoločnosti niektorým z nasledovných spôsobov: písomnou formou, alebo e-mailom (kontaktné údaje sú uvedené v bode 1 vyššie).

Spoločnosť Vás, ako dotknutú osobu týmto informovala o ochrane Vašich osobných údajov a poučila Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.

V Nitre dňa 24.05.2018

                                                    BOZP Danny Agency s.r.o.,

Daniel Mrosko, konateľ

Partneri

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo