1. Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov

Zákonné povinnosti majiteľov, nájomcov a prevádzkovateľov elektrického zariadenia a bleskozvodu na vykonávanie kontroly technického stavu bezpečnosti – revízie ( odbornej prehliadky a odbornej skúšky ) elektrického zariadenia a bleskozvodu pred uvedením do prevádzky a počas prevádzky podľa Vyhlášky 508/2009 Z. z.,

Vyhláška 508/2009 Z. z. ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Požiadavky a postupy pri vyhotovení východiskovej revízie a pravidelnej revízie elektrického zariadenia sú uvedené v norme STN 33 2000-6.

Požiadavky a postupy pri vyhotovení východiskovej revízie a pravidelnej revízie bleskozvodu sú uvedené v norme STN EN 62305-3 (STN 34 1390) z mája 2007 – platí pre klasické bleskozvody a STN 34 1391 z júna 1998 – platí pre aktívne bleskozvody.

2.Revízia

Revízia elektrického zariadenia a bleskozvodu je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti a ochrany pred bleskom. Požiadavky bezpečnosti a ochrany pred bleskom sa považujú za splnené, ak elektrické zariadenie a bleskozvod zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam technických noriem a vyhlášok.

Revízia je činnosť vykonávaná na elektrickom zariadení a bleskozvode, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav elektrického zariadenia a bleskozvodu z hľadiska jeho bezpečnosti a ochrany pred bleskom. Súčasťou revízie je vypracovanie správy o revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu.

3.Revízna správa

Revízna správa je písomný doklad o výsledku revízie, z ktorého je zrejmý stav revidovaného elektrického zariadenia a bleskozvodu z hľadiska bezpečnosti a ochrany pred bleskom v čase vykonania revízie.

4.Kto potrebuje revíziu

Plnenie povinností v zmysle platnej legislatívy a v zmysle platných noriem STN v oblasti bezpečnosti elektrického zariadenia a bleskozvodu je povinný zabezpečovať každý majiteľ a prevádzkovateľ elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Zabezpečenie vyhotovenia revízie, resp. odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia a bleskozvodu pred uvedením elektrického zariadenia a bleskozvodu do prevádzky a v stanovených termínoch počas prevádzky elektrického zariadenia a bleskozvodu je povinný každý majiteľ a prevádzkovateľ elektrického zariadenia a bleskozvodu.

5. Obsah revíznej správy

Revízna správa elektrického zariadenia a bleskozvodu musí v zmysle článku 6.1 STN 33 1500 obsahovať :

 • určenie druhu revízie (východisková alebo pravidelná)
 • dátum zahájenia a dátum ukončenia revízie
 • meno, priezvisko a podpis revízneho technika a evidenčné číslo revízneho technika
 • názov organizácie oprávnenej na vykonávanie revízie a jej evidenčné číslo
 • presné určenie a názov objektu, na ktorom sa revízie vyhotovuje
 • súpis meracích prístrojov použitých pri revízii
 • vymedzenie rozsahu revidovaného elektrického zariadenia a bleskozvodu
 • súpis činností vykonaných pri revízii (prehliadka, meranie, skúšanie)
 • namerané hodnoty zistené pri revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu
 • súpis chýb a nedostatkov zistených pri revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu a termíny odstránenia uvedených chýb a nedostatkov
 • celkový výsledok revízie s uvedením, či je elektrické zariadenie a bleskozvod schopné bezpečnej prevádzky
 • dátum vypracovania a dátum odovzdania revíznej správy.
Žeriavnické kurzy na Mostové,Mobilné,Vežové,Portálové,Stĺpové žeriavy,Hydraulickú ruku,Pohyblivé pracovné plošiny. EU certifikát, Žeriavnický preukaz.

6. Odstránenie zistených nedostatkov

Chyby a nedostatky zistené pri revízii, resp. odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia a bleskozvodu je každý majiteľ alebo prevádzkovateľ elektrického zariadenia a bleskozvodu povinný odstrániť v termíne stanovenom v revíznej správe.

Termín odstránenia chyby a nedostatku zisteného pri revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu závisí od druhu a chyby nedostatku, resp. od nebezpečenstva ohrozenia života a zdravia, od nebezpečenstva požiaru a výbuchu a vzniku škôd na majetku.

7. Ako dlho trvá vyhotovenie revízie a revíznej správy

Zabezpečí Vám vyhotovenie revízie, resp. odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia a bleskozvodu v termíne, ktorý Vám vyhovuje. V nutných prípadoch pri menších objektoch, napr. byt, rodinný dom, malá prevádzka, elektrické ručné náradie, elektrické spotrebiče, zariadenie staveniska.

8. Východisková revízia

Východisková revízia je revízia vykonaná na novom alebo rekonštruovanom elektrickom zariadení a bleskozvode pred jeho uvedením do prevádzky. Správa o východiskovej revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť uložená u prevádzkovateľa a musí byť prístupná orgánom štátneho odborného dohľadu. Správa o východiskovej revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť uložená trvale u prevádzkovateľa až do zrušenia elektrického zariadenia a bleskozvodu.

9. Pravidelná revízia

Pravidelná revízia je revízia prevádzkovaného – existujúceho elektrického zariadenia a bleskozvodu vykonávaná v pravidelných lehotách stanovených prílohou číslo 8 vyhlášky 508/2009 Z. z. a normami STN 33 1500, STN EN 62305-3 (STN 34 1390) a STN 34 1391. Správa o pravidelnej revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť trvale uložená u prevádzkovateľa najmenej do vyhotovenia nasledujúcej správy o pravidelnej revízii elektrického zariadenia a bleskozvodu.